Warunki korzystania

Australia
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Austria
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Belgia
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Kanada
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Chiny
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Republika Czeska
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Finlandia
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Francja
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Niemcy
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Niemcy Eksport
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Włochy
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Korea
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Holandia
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Polska
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Szwajcaria
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Afryka Południowa
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Hiszpania
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL
Zjednoczone Królestwo
ENDEFRESITRUPLCZCNKRNL

Witryna - treść Postanowień i Warunków:

  1. Wprowadzenie
  2. Informacje dotyczące witryny
  3. Znaki towarowe
  4. Linki zewnętrzne
  5. Fora publiczne i materiały użytkownika
  6. Określone zastosowanie
  7. Gwarancje
  8. Zrzeczenie się odpowiedzialności
  9. Korzystanie z witryny
  10. Ogólne

1. Wprowadzenie

“Właściciel witryny” (lub “my” lub “nas” bądź “nasze”) udostępnia informacje zawarte w niniejszej witrynie internetowej lub dowolnej stronie wchodzącej w obręb tej witryny ("Witryna") użytkownikom ("Goście") (łącznie zwanymi "Ty" lub "Twój"), z zastrzeżeniem postanowień i warunków określonych regulaminem witryny, polityki prywatności oraz wszelkich postanowień i warunków mających zastosowanie, w tym regulacji oraz uwag, które mogą dotyczyć określonej sekcji lub modułu niniejszej witryny.

2. Informacje dotyczące Witryny

Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w naszej Witrynie były aktualne, to ani jej Właściciel, żadna strona trzecia, ani dostawca danych lub treści nie będzie składał żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych, prawnie dorozumianych lub pozostałych, co do kolejności, dokładności, kompletności lub rzetelności informacji, opinii, jakichkolwiek informacji dotyczących notowań akcji, informacji na temat badań, danych i/lub treści zawartych na stronie internetowej (w tym, lecz nie ograniczając się do wszelkich informacji, które mogą być dostarczane przez strony trzecie, dostawców danych lub treści) ( "informacje" ) oraz nie będą związane w żaden sposób przez jakiekolwiek informacje zawarte w Witrynie. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie, do zmiany lub zaprzestania świadczenia, bez wcześniejszego powiadomienia, jakiejkolwiek części lub funkcji wchodzącej w obręb niniejszej Witryny. Żadnych informacji nie należy traktować jako porad. Mają one wyłącznie charakter informacyjny i nie są przeznaczone do celów handlowych. Ty oraz Twoja firma polegacie na informacjach zawartych w niniejszej witrynie na własne ryzyko.

W przypadku znalezienia błędów lub pomyłek na stronie, prosimy o kontakt.

3. Znaki towarowe

Znaki towarowe, nazwy, logo i znaki usługowe (zwane łącznie "znakami towarowymi") umieszczone na tej witrynie internetowej są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Właściciela Serwisu. Żadnej z informacji zawartych w niniejszej Witrynie internetowej nie należy interpretować jako przyznania jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków towarowych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela Serwisu.

4. Linki zewnętrzne

Linki zewnętrzne mogą być stosowane dla wygody odwiedzających, jednak znajdują się poza kontrolą Właściciela Serwisu, który nie ponosi za nie odpowiedzialności. Korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek linkach zewnętrznych oraz ich treści odbywa się na własne ryzyko. Podczas korzystania z linków zewnętrznych należy postępować zgodnie z postanowieniami i warunkami witryn, do których kierują. Zabrania się tworzenia hiperłączy prowadzących do jakiejkolwiek, kontrolowanej przez Ciebie witryny internetowej lub innych przekierowań bez uprzedniej, pisemnej zgody właściciela serwisu. Jeśli chcesz umieścić link do takiej witryny lub chcesz poprosić o możliwość zamieszczenia łącza do swojej strony, zapraszamy do kontaktu z nami.

5. Fora publiczne i materiały użytkownika

Właściciel Witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek udostępniane przez Ciebie publicznie materiały (które zawierają biuletyny informacyjne, hostowane strony, czaty lub jakiekolwiek inne miejsca przestrzeni publicznej, które mogą znaleźć się w obrębie niniejszej Witryny internetowej. Wszelkie materiały (czy stworzone przez Ciebie, czy innego użytkownika), które nie zostały zatwierdzone ani przejrzane przez Właściciela Serwisu. Właściciel Witryny zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich przesłanych lub stworzonych przez Ciebie materiałów znajdujących się w obszarach publicznych bez uprzedniego powiadomienia, jeśli uzna, zgodnie z własną oceną, że jesteś lub zachodzi prawdopodobieństwo, że możesz, w tym, lecz nie ograniczając się do: -

5.1 zniesławiać, obrażać słownie, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób łamać prawa innych użytkowników bądź jakichkolwiek stron trzecich;

5.2 publikować, rozprowadzać lub rozpowszechniać jakiekolwiek zniesławiające, nieprzyzwoite, gorszące lub niezgodne z prawem materiały bądź informacje;

5.3 publikować lub przesyłać pliki zawierające wirusy, uszkodzone pliki bądź jakiekolwiek inne, podobne programy lub oprogramowanie, które może zakłócić funkcjonowanie niniejszej Witryny Internetowej i/lub systemów komputerowych i/lub sieci;

5.4 naruszać jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, inne przepisy prawa obowiązujące na terenie Wielkiej Brytanii, prawa przepisy międzynarodowe, bądź prawa do własności intelektualnej Właściciela Witryny lub jakiejkolwiek innej strony trzeciej;

5.5 przedstawiać treść zawierającą materiały marketingowe lub promocyjne o charakterze handlowym.

6. Określone zastosowanie

Ponadto, użytkownik zobowiązuje się do nieprzesyłania ani niepublikowania żadnych treści bądź materiałów, które są niezgodne z prawem, dotyczą nękania, zniesławiania oraz są agresywne, nieprzyzwoite, mają charakter seksualny, są pogróżkami, a ponadto szkodliwe, wulgarne, sprośne, o podłożu rasowym, są bluźniercze, zawierają pornografię lub łamią jakiekolwiek mające zastosowanie przepisy prawa. Niniejszym zgadzasz się na poniesienie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki dowolnej natury poniesione przez Właściciela Witryny bądź jakąkolwiek stronę trzecią, spowodowane lub przypisane, pośrednio lub bezpośrednio, sposobowi korzystania przez Ciebie z Witryny poprzez wysyłanie bądź publikowanie takich treści lub materiałów.

7. Gwarancje

Właściciel Witryny nie udziela żadnych gwarancji (czy to bezpośrednich, dorozumianych w prawie lub pozostałych) dotyczących Witryny, informacji na niej zawartych, informacji lub materiałów osobistych lub dotyczących Twojej, a także informacji przesyłanych za pośrednictwem Twojego systemu.

8. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Właściciel Witryny nie ponosi odpowiedzialności oraz zrzeka się całej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zobowiązania, szkody (czy to bezpośrednie, pośrednie, czy następcze), urazy fizyczne bądź jakiekolwiek inne koszty, które użytkownik bądź strona trzecia (w tym Twoja firma) może ponieść, w wyniku lub za przyczyną, pośrednią lub bezpośrednią, Twojego dostępu oraz korzystania z Witryny, jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie, informacji lub materiałów osobistych lub dotyczących Twojej firmy, a także informacji przesyłanych za pośrednictwem Twojego systemu. W szczególności, ani Właściciel Witryny, ani strona trzecia, jak również dostawca danych lub treści, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Ciebie ani jakiejkolwiek innej osoby, firmy bądź korporacji za wszelkie straty oraz szkody (czy to bezpośrednie, czy pośrednie), urazy fizyczne lub wszelkie koszty wynikłe z jakichkolwiek opóźnień, nieścisłości, błędów lub pomyłek dotyczących jakichkolwiek informacji na temat cen akcji bądź ich przesyłania, ani za żadne działania podejmowane w związku z powyższym bądź z nimi powiązanych lub z powodu ich niewykonania, zakłócenia lub przerwania.

9. Korzystanie z witryny

Właściciel Witryny nie udziela żadnych gwarancji, że informacje zawarte w Witrynie są odpowiednie w przypadku każdego kraju (innego niż Wielka Brytania). Korzystając z Witryny internetowej, użytkownik gwarantuje i oświadcza względem Właściciela Witryny, że jest prawnie do tego upoważniony, jak również do wykorzystywania informacji udostępnianych w niniejszej Witrynie.

10. Ogólne

10.1 Cała umowa.

Postanowienia i warunki dotyczące niniejszej Witryny stanowią wyłączny zapis umowy zawartej pomiędzy Tobą a Właścicielem Witryny w związku z korzystaniem przez Ciebie z Witryny. Ani Ty, ani Właściciel Witryny w żaden sposób nie jesteście związani żadną wyraźną bądź dorozumianą reprezentacją, gwarancją, obietnicą itp., która nie została ujęta w niniejszych postanowieniach. O ile wyraźnie nie określono inaczej, niniejsze postanowienia i warunki dotyczące Witryny zastępują wszystkie wcześniejsze zobowiązania, przedsięwzięcia bądź reprezentacje, czy to pisemne, czy ustne pomiędzy Tobą a Właścicielem Witryny w zakresie obejmującym korzystanie z niej.

10.2 Zmiany

Właściciel Witryny może w każdym momencie dokonać zmiany wszelkich istotnych postanowień i warunków, a także zasad oraz uwag. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że odwiedzając Witrynę od czasu do czasu, będzie zobowiązany do przestrzegania bieżącej wersji odnośnych postanowień i warunków ("bieżąca wersja") i, o ile nie określono inaczej w bieżącej wersji, wszystkie poprzednie zostają zastąpione przez wersję bieżącą. Na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za zapoznanie się z wersją bieżącą podczas każdej wizyty w Witrynie.

10.3 Konflikt.

W przypadku pojawienia się jakiegokolwiek konfliktu lub sprzeczności pomiędzy postanowieniami i warunkami dotyczącymi niniejszej Witryny a innymi istotnymi postanowieniami i warunkami, przepisami bądź uwagami, zastosowanie mieć będą inne odnośne postanowienia i warunki, przepisy bądź uwagi, które w sposób bezpośredni odnoszą się do danej sekcji lub modułu witryny internetowej, z których korzystasz.

10.4 Zrzeczenie się.

Żadne zawieszenie lub przedłużenie czasu, którego użytkownik lub Właściciel Witryny może udzielić stronom trzecim nie będzie stanowić zrzeczenia się lub, czy to przez zaprzeczenie, czy w inny sposób ograniczać któregokolwiek z istniejących lub przyszłych praw koncesjodawcy dotyczących warunków niniejszej umowy, z wyjątkiem przypadku lub w zakresie, w którym koncesjodawca podpisał pisemny dokument o wyraźnym zrzeczeniu się lub ograniczenia tych praw.

10.5 Cesja.

Właściciel Witryny jest upoważniony do scedowania, przepisania oraz przekazania wszystkich lub jakichkolwiek posiadanych przez siebie praw i obowiązków w zakresie wszelkich odnośnych postanowień oraz warunków, przepisów i uwag jakiejkolwiek stronie trzeciej.

10.6 Rozdzielność.

Wszystkie warunki dotyczące wszelkich postanowień i warunków, przepisów oraz uwag są, niezależnie od sposobu ich zgromadzenia lub powiązań gramatycznych, od siebie oddzielone. Wszelkie warunki dotyczące jakichkolwiek postanowień i warunków, przepisów oraz uwag, które są lub staną się nieegzekwowalne przez jakąkolwiek władzę sądowniczą czy to z powodu nieskuteczności, nieważności, niezgodności z prawem bądź z jakiegokolwiek innego powodu, powinny być przez tę władzę sądowniczą traktowane wyłącznie i tylko pod warunkiem, iż są one nieegzekwowalne, jako niespisane, a pozostałe warunki dotyczące wszelkich odnośnych postanowień i warunków, przepisów oraz uwag, powinny pozostawać w pełni mocy i skuteczności.

10.7 Obowiązujące przepisy.

Wszelkie odnośne warunki i postanowienia, przepisy oraz uwagi podlegają oraz tworzone są zgodnie z prawem obowiązującym w Wielkiej Brytanii bez odwoływania się do norm kolizyjnych zawartych w tychże przepisach. Niniejszym wyrażasz zgodę na poddanie się wyłącznej jurysdykcji Sądu Najwyższego Wielkiej Brytanii względem wszelkich sporów dotyczących Witryny lub jakichkolwiek odnośnych postanowień i warunków oraz przepisów i uwag, bądź jakiejkolwiek kwestii z nią związanej.

10.8 Komentarze lub pytania.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, komentarze bądź skargi dotyczące tej Witryny, polityki prywatności lub jakichkolwiek innych, odnośnych postanowień i warunków, przepisów oraz uwag lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, zapraszamy do kontaktu z nami.

Najnowsze wiadomości......

CompAir poszerza gamę bezolejowych, dwustopniowych sprężarek śrubowych

Dowiedz się więcej...

Standard to przeszłość – tworzymy dla zastosowań ekstremalnych

Dowiedz się więcej...

CompAir wprowadza zupełnie nowe, sprężarki śrubowe z wytryskiem oleju 160–250 kW

Dowiedz się więcej...


Video thumbnail

Kliknij, aby odtworzyć materiał wideo.

Newsletter signup image